http://www.mernokkapu.hu Nyomtatás
 
2016-06-01 13:59

ÁSZ jelentés – megalapozatlan elemekkel

|

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) honlapján 2016. május 31-én jelent meg a hír, hogy lezárult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ellenőrzése.

A közlemény egyaránt említést tesz az ellenőrzési jelentés egyes pozitív és negatív megállapításairól.

Az ÁSZ elismeri a hivatali tevékenység eredményeként
- a „belső kontrollrendszer kialakításának és működésének szabályszerűségét”,
- a „folyamatos fizetőképesség és zavartalan feladatellátás biztosított”-ságát,
- az „integritás érvényesítése érdekében a kontrollrendszer kialakítását és működését”,
- az SZTNH – HIPAvilon Nonprofit Kft. kapcsolatrendszerében azt, hogy a „megállapodások alapján ellátott feladatok köre összhangban volt a jogszabályi előírásokkal”, és
- hogy „megfelelően alakította ki a közös jogkezeléssel kapcsolatos feladatai ellátását támogató kontroll-környezetet az ellenőrzési időszakban”.

Az ÁSZ közlemény és az alapjául szolgáló jelentés megalapozatlan kritikákat is tartalmaz. Ezek mindegyikére az SZTNH korábban már többször írásban tett észrevételt. Úgy tűnik az ÁSZ nem értette meg a pontos jogszabályhelyekkel is alátámasztott részletes érveket.
Összefoglalva a szakmai részletek kifejtése nélkül az ÁSZ közlemény negatív kijelentései az alábbiak miatt megalapozatlanok.

a)
A gazdálkodási tevékenységet támogató kontrollok hiányosságai olyan részletkérdésekre vonatkoznak (mint pl. a jelenléti íveket ellenjegyző munkatárs aláírásképének archiválása), amelyek az SZTNH gazdálkodási tevékenységének minőségét elhanyagolható mértékben sem befolyásolják. Az SZTNH pénzügyi és vagyongazdálkodását minden ellenőrző szervezet teljesen rendben találta. Azt és az arról készült beszámolót 2008 és 2013 között független könyvvizsgáló és maga az Állami Számvevőszék is minden évben megvizsgálta. Ennek eredményről korlátozástól és érdemi megállapításoktól mentes, pozitív véleményt alakított ki.
A közlemény belső ellentmondásban áll önmagával. Egyszerre ír arról, hogy „az ÁSZ ellenőrzése hiányosságokat tárt fel a pénzügyi és vagyongazdálkodásban, főként a gazdálkodási tevékenységet támogató kontrollok kialakításában és működtetésében”, és azt is leszögezi, hogy „a Hivatal belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése az ellenőrzött időszak összesített értékelése alapján szabályszerű volt.”

b)
A gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek gazdasági folyamatokban való érvényesülése terén az ÁSZ nem tud mit kezdeni az önmaga által is feltárt és az SZTNH részéről is többször hangoztatott tényekkel.

Az ÁSZ jelentés önmaga állapítja meg a 4.2. fejezetben, hogy „a 2013. december 31-i 3295,6 millió Ft eszközvagyon 367,6 millió Ft-tal, 12,6%-kal haladta meg a 2008. január 1-jei értéket” úgy, hogy közben a folyamatos szakmai feladatellátás mellett a 3.2. fejezet utolsó bekezdése szerint is „ a Hivatal az ellenőrzött időszakban összesen 2366,3 millió Ft befizetést teljesített az évenkénti költségvetési törvényekben előírt kötelezettség alapján.”


Tény, hogy egy a saját bevételéből gazdálkodó szervezet esetében a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség megítélését semmi sem mutatja jobban, mint hogy
1. a zavartalan szervezeti működés mellett,
2. növekedett a szervezet vagyona
3. a jelentős mértékű elvonás teljesítése ellenére,
4. mégsem keletkeztek kifizetetlen számlái.
A gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek érvényesülését kifogásoló, sommás számvevőszéki megállapítás megalapozatlan.

c)
A jelentés több helyen elismeri, hogy a tevékenységeket maguk a szerződő felek a jogszabályoknak megfelelően látták el, ehhez képest jelentéktelen az az ÁSZ vélemény, hogy az egyes szerződéses tevékenységek „nem voltak egyértelműen elkülöníthetőek” más, nem végzett tevékenységektől.

d)
Az SZTNH – HIPAvilon Nonprofit Kft. újdonságkutatási feladat ellátásban való együttműködés tekintetében az ÁSZ a tételes és hatályos jogi szabályozást teljesen figyelmen kívül hagyta. Ez a tevékenység mindenben összhangban van a jogszabályokkal. Az ÁSZ közlemény és jelentés nem vesz tudomást a törvényi /1995. évi XXXIII. tv./ és a kormányrendeleti /287/2010. (XII.16.) Korm. rendelet/ szabályokról. Nem tudja értelmezni a „… a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások nyújtására” szóló, Kormánytól származó normatív felhatalmazást. Figyelmen kívül hagyja az állami költségvetésnek bevételt eredményező nemzetközi tevékenységet nevesítő, Kormány által 2013-ban jóváhagyott előterjesztést. Az ÁSZ nem tudott beazonosítani a konkrét esetben egy nem hatósági jellegű, műszaki tartalmú szolgáltatási feladatot és téves véleményt alakított ki róla. Erre a tévedésre alapozza kritikus megállapításait a jelentés.

Az ÁSZ közleményben és jelentésben leírtakkal kapcsolatos SZTNH-tól származó részletes szakmai magyarázatot tartalmazó anyagok (levél, észrevétek) itt olvashatók.

Az ÁSZ közlemény és jelentés az ÁSZ honlapján érhető el.


Budapest, 2016. május 31.


Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala